Aktualitások:

Álláspályázat

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 6325
Intézményi iktatószám:

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

falugondnok

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Falugondnoki tevékenység végzése a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és a végrehajtási rendeletei által
meghatározott feladatok, a szervezeti és működési szabályzat és a szakmai program szerint.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szarvaskő

Álláshirdető szervezet bemutatása: Szarvaskő Község Önkormányzata 3323 Szarvaskő Rákóczi
út 1. sz. alatti székhellyel működik.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben nem rendelkezik
falugondoki alapképzéssel, úgy annak megszerzését vállalja, valamint arról, hogy 3 hónap
próbaidőt vállalja. A pályázatot elektronikus úton várjuk az onkormanyzat@szarvasko.hu e-mail
címen, postai úton a 3323 Szarvaskő Rákóczi út 1. címre, személyesen a Kocsa Erika
polgármesterrel egyeztetett időpontban a 06-30-849-57-64-es telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

    Pályázati feltételek:

 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
 • Elvárt végzettség/képesítés:
  • Alapfok, Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, 8 általános
   Járművezetői engedély kategória: B

    Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
  • helyben lakás, vagy a település alapos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • önéletrajz
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.27. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 18:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szarvaskő Község Önkormányzat hivatalos
honlapján.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Álláspályázat

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 4822
Intézményi iktatószám: EB/186/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
EGERBAKTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal vezetése,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. §. (3) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: Vezeti a közös önkormányzati
hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a
hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselőtestület és bizottságaik működésével kapcsolatos feladatokat. A jogállásra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény rendelkezései az irányadók. Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal , Egerbakta ,
Bátor, Hevesaranyos, Szarvaskő Községi Önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatát.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Egerbakta

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): 6 hónap próbaidő, illetmény a Kttv. vonatkozó szabályai szerint, a pályázattal
kapcsolatban információt nyújt: Varga Tibor József Polgármester a 06 20 3580524
telefonszámon

A pályázat benyújtható elektronikus úton a polgarmester@egerbakta.hu e-mail címre, postai
úton a 3321 Egerbakta Bátori u 12. címre, vagy személyesen az Egerbaktai Közös Önkormányzati
Hivatalban 3321 Egerbakta Bátori u 12

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
     Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Magyar állampolgárság
  • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  • Erkölcsi bizonyítvány

     Elvárt végzettség/képesítés:

  • Felsőfokú szakképzés, Jog, Egyetem, főiskola igazgatásszervező vagy
   közigazgatás-szervező , jogász

     Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

     Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3

     Járművezetői engedély kategória: B

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

     A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

     A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

     A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  • Döntési képesség (alap)
  • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.26. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázók személyes meghallgatását követően történik a
kiválasztás. A pályázat kiírója fenntartja a a jogot a visszavonásra vagy a pályázat
eredménytelenné nyilvánításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.egerbakta.hu, www.bator.hu,
www.hevesaranyos.hu, www.szarvasko.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.03.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Meghívó

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a
TESTÜLETI ÜLÉST
2023. 02. 23. (csütörtök) 14.00 órára
 összehívom.

 Az ülés helye: Szarvaskő Községháza
Szarvaskő, Rákóczi F. u. 1.

NAPIRENDEK:

1. 2023 évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása és a hozzá tartozó határozatok meghozatala
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester

2. Szociális ellátás és gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester

3. Polgármester éves szabadságtervének megtárgyalása
Előterjesztő: dr .Farkas Georgina jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

4. Ajánlattételi felhívások megtárgyalása
Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester

5. Egyéb ügyek

Szarvaskő, 2023.02.16.

Kocsa Erika
Polgármester

Meghívó

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a

TESTÜLETI ÜLÉST
2023. 01. 19. (csütörtök) 14.00 órára
 összehívom.

 Az ülés helye: Szarvaskő Községháza
Szarvaskő, Rákóczi F. u. 1.

NAPIRENDEK:

 1. Az Önkormányzati tulajdonú földek hasznosításáról szóló rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
 1. Vagyongazdálkodási rendelet módosítása
  Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
 1. Ingatlanok bérletéről szóló kérelmek megvitatása (3darab kérelem)
  Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
 1. Fásítási program megvitatása
  Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
 1. 426 Hrsz ingatlan hasznosításának megtárgyalása
  Előterjesztő: Kocsa Erika Polgármester
 1. Egyéb

Szarvaskő, 2023.01.16.

Kocsa Erika
Polgármester